Fondy WOOD & Company
Novinky

WOOD & Company investiční společnost, a.s., je od roku 2009 součástí finanční skupiny WOOD & Company. Společnost s původním názvem CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., působí na poli kolektivního investování již od roku 1993. Společnost obhospodařovává vlastní podílové fondy a věnuje se správě majetku zákazníků na základě smluvního vztahu. Historické vazby na Credit Suisse zůstaly zachovány v podobě strategického partnerství v oblasti nabízení fondů Credit Suisse v České republice.

Fondy WOOD & Company

ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FOND

Fond uplatňuje flexibilní investiční strategii zaměřenou na globální dluhopisové trhy s cílem profitovat z možných tržních neefektivit. Podle očekávaného vývoje na trzích Fond aktivně realokuje aktiva mezi konzervativními dluhopisy s investičním ratingem a rizikovějšími dluhovými nástroji se spekulativním ratingem či bez ratingu a aktivně vstupuje do dlouhých i krátkých pozic v závislosti na předpokládaném vývoji tržních úrokových sazeb a kreditních spreadů.

ALL WEATHER RŮSTOVÝ FOND

Investičním cílem je zhodnocení podílového listu fondu, odpovídající flexibilní investiční strategii zaměřené na globální finanční trhy s investičním horizontem minimálně 5 let. Investiční strategii fondu lze charakterizovat jako velmi flexibilní. Fond investuje do různých druhů finančních aktiv na globálních trzích, zejména do akcií, dluhopisů, komodit i finančních derivátů, a to bez omezení regionem či zaměřením na určité odvětví.

DLUHOPISOVÝ FOND

Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů. 

OFFICE PODFOND

Podfond investuje do komerčních nemovitostí a především je zaměřen na kvalitní kancelářské budovy v Praze a Bratislavě. Cílem Podfondu je vytvořit, dlouhodobě optimalizovat a aktivně spravovat diverzifikované portfolio kancelářských budov v dobrých lokalitách, s kvalitní portfoliem nájemníků, stabilním cash-flow a konzervativní mírou zadlužení. Podfond cíluje dosahovat pro své investory dlouhodobý výnos 8-10 % p.a.

RETAIL PODFOND

Podfond investuje do komerčních realit v České republice a je primárně zaměřen na maloobchodní a administrativní centra. Od července 2016 má Podfond ve svém portfoliu 85% podíl ve společnosti C & R Developments s.r.o., která vlastní Obchodní a administrativní centrum HARFA na Praze 9. Podfond aktivně vyhledává nové investiční příležitosti do svého portfolia v oblasti maloobchodních center. 

Oznámení


19 ÚNOR 2020

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2020

Vážení,

tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. aktualizovala v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, statuty následujících fondů:

  • WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s
  • WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s

Podílníkům budou aktualizované statuty na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz zaslány prostředictvím e-mailu.

S pozdravem, 

Jaroslav Krabec
Předseda představenstva


16 PROSINEC 2019

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na konci roku 2019

Představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pro následující otevřené podílové fondy:

 • WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
 • WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
 • WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
Parametry pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pro výše uvedené podílové fondy:
 1. datum a přesný čas rozhodnutí: 16.12.2019, 15:00 hod.,
 2. důvody pozastavení vydávání a odkupování podílových listů: provozní důvody, jimiž jsou zaměření zaměstnanců Společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku, a dále obvykle minimální zájem investorů o služby na přelomu kalendářního roku,
 3. pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání či odkoupení bylo požádáno před okamžikem dle bodu e) tohoto rozhodnutí,
 4. Společnost bez zbytečného odkladu po uplynutí doby dle bodu f) tohoto rozhodnutí zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti,
 5. okamžik, od kterého se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: od počátku dne 27.12.2019,
 6. doba, na kterou se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: do 17:00 hod. dne 3.1.2020.

Pokud během pozastavení vydávání a odkupování podílových listů nebude o vydávání a odkupování podílových listů požádáno, aktuální hodnotou se po tuto dobu rozumí hodnota, která bude stanovena ze závěrečných cen dne 23.12.2019 a vyhlášena dne 6.1.2020.

Rozhodnutí představenstva Společnosti naleznete zde.

 

 


24 ČERVEN 2019

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s. červen 2019

Vážení,

tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. aktualizovala v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, statuty následujících fondů:

  • WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s
  • WOOD & Company Fond zemědělských komodit – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s

Podílníkům budou aktualizované statuty na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz zaslány prostředictvím e-mailu.

S pozdravem, 

Jaroslav Krabec
Předseda představenstva


24 ČERVEN 2019

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. červen 2019

 

Vážení,

tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. aktualizovala v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, statut investičního fondu s proměnným základním kapitálem WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a jeho podfondů. V souvislosti s úpravou investiční strategie realitních investic došlo ke změně názvu dvou podfondů, a to následovně:

 • WOOD & Company Retail podfond (původní název: WOOD & Company Realitní podfond I.)
 • WOOD & Company Office podfond (původní název: WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Office subfund)

Vedle změny názvů došlo ke změně investiční strategie WOOD & Company Retail podfondu z podfondu investujícího do jednoho realitního aktiva na podfond investující do více realitních aktiv. Účelem je rozšíření investičních možností podfondu nad rámec současné investice do OC Harfa.

Zároveň došlo ke změně frekvence oceňování hodnoty investičních akcií u nemovitostních fondů, a to čtvrtletní namísto roční frekvence oceňování.

Aktualizované znění nabývá účinnosti dnem 24. června 2019.

Akcionářům bude aktualizované znění statutu zasláno na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz.

 

Marek Herold

Předseda představenstva

 


20 ÚNOR 2019

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2019

Vážení,

tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. aktualizovala v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, statuty následujících fondů:

  • WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s
  • WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s

Podílníkům budou aktualizované statuty na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz zaslány prostředictvím e-mailu.

S pozdravem, 

Jaroslav Krabec
Předseda představenstva


 Kontaktujte nás