Fondy WOOD & Company
Novinky

WOOD & Company investiční společnost, a.s., je od roku 2009 součástí finanční skupiny WOOD & Company. Společnost s původním názvem CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., působí na poli kolektivního investování již od roku 1993. Společnost obhospodařovává vlastní podílové fondy a věnuje se správě majetku zákazníků na základě smluvního vztahu. Historické vazby na Credit Suisse zůstaly zachovány v podobě strategického partnerství v oblasti nabízení fondů Credit Suisse v České republice.

Fondy WOOD & Company

ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FOND

Fond uplatňuje flexibilní investiční strategii zaměřenou na globální dluhopisové trhy s cílem profitovat z možných tržních neefektivit. Podle očekávaného vývoje na trzích Fond aktivně realokuje aktiva mezi konzervativními dluhopisy s investičním ratingem a rizikovějšími dluhovými nástroji se spekulativním ratingem či bez ratingu a aktivně vstupuje do dlouhých i krátkých pozic v závislosti na předpokládaném vývoji tržních úrokových sazeb a kreditních spreadů.

ALL WEATHER RŮSTOVÝ FOND

Investičním cílem je zhodnocení podílového listu fondu, odpovídající flexibilní investiční strategii zaměřené na globální finanční trhy s investičním horizontem minimálně 5 let. Investiční strategii fondu lze charakterizovat jako velmi flexibilní. Fond investuje do různých druhů finančních aktiv na globálních trzích, zejména do akcií, dluhopisů, komodit i finančních derivátů, a to bez omezení regionem či zaměřením na určité odvětví.

DLUHOPISOVÝ FOND                    

Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů. 

FOND ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT

Cílem investiční politiky je dosažení růstu hodnoty podílového listu, odpovídajícího investiční strategii zaměřené na komoditní trhy s převahou zemědělských komodit, na investičním horizontu minimálně 5 let.

Oznámení


5 LEDEN 2018

Oznámení o výplatě dividendy podílníkům dividendové třídy All Weather dluhopisového fondu

Vážení,

tímto vás informujeme, že představenstvo společnosti rozhodlo o výplatě dividendy podílníkům dividendové třídy WOOD & Company All Weather dluhopisového fondu, a to ve výši 0,0045 Kč před zdaněním na jeden podílový list.

Nárok na dividendu mají osoby, které jsou podílníky dividendové třídy WOOD & Company All Weather dluhopisového fondu k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Rozhodným dnem je 5. leden 2018.


19 PROSINEC 2017

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pro následující otevřené podílové fondy:

  • WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
  • WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
  • WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
  • WOOD & Company Fond zemědělských komodit – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s..
Parametry pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pro výše uvedené podílové fondy:
  1. datum a přesný čas rozhodnutí: 15.12.2017, 13:00 hod.,
  2. důvody pozastavení vydávání a odkupování podílových listů: provozní důvody, jimiž jsou zaměření zaměstnanců Společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku, a dále obvykle minimální zájem investorů o služby na přelomu kalendářního roku,
  3. pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání či odkoupení bylo požádáno před okamžikem dle bodu e) tohoto rozhodnutí,
  4. Společnost bez zbytečného odkladu po uplynutí doby dle bodu f) tohoto rozhodnutí zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti,
  5. okamžik, od kterého se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: od počátku dne 29.12.2017,
  6. doba, na kterou se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: do 17:00 hod. dne 29.12.2017.
Rozhodnutí představenstva Společnosti naleznete zde.

6 PROSINEC 2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company podfond Classic Cars

VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

 

Statutární ředitel společnosti

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00,

IČO: 051 54 537

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 21649

(dále jen „Fond“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií vydávaných Fondem na účet podfondu WOOD & Company podfond Classic Cars (dále jen „Podfond“).


Bližší informace a podmínky úpisu investičních akcií Podfondu naleznete zde.


29 ČERVEN 2017

Zveřejnění Dodatečné zprávy k výroční zprávě WOOD & Company investiční společnost, a.s. za rok 2016

Vážení,

společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. („Společnost“) zveřejnila Dodatečnou zprávu k výroční zprávě Společnosti za rok 2016, kterou doplňuje výroční zprávu Společnosti za rok 2016 zveřejněnou dne 28.4.2017.

Dodatečná zpráva k výroční zprávě Společnosti za rok 2016 je v elektronické verzi dostupná v sekci O společnosti - Ke stažení - Výroční zprávy nebo na vyžádání na e-mailu fondy@wood.cz.S pozdravem,

Jaroslav Krabec Předseda představenstva


6 ČERVEN 2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond

VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

 

Statutární ředitel společnosti

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00,

IČO: 051 54 537

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 21649

(dále jen „Fond“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií vydávaných Fondem na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond (dále jen „Podfond“).


Bližší informace a podmínky úpisu investičních akcií Podfondu naleznete zde.


 Kontaktujte nás