Fondy WOOD & Company
Novinky

WOOD & Company investiční společnost, a.s., je od roku 2009 součástí finanční skupiny WOOD & Company. Společnost s původním názvem CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., působí na poli kolektivního investování již od roku 1993. Společnost obhospodařovává vlastní podílové fondy a věnuje se správě majetku zákazníků na základě smluvního vztahu. Historické vazby na Credit Suisse zůstaly zachovány v podobě strategického partnerství v oblasti nabízení fondů Credit Suisse v České republice.

Fondy WOOD & Company

WOOD REALITNÍ FOND

Fond investuje do komerčních nemovitostí jako jsou administrativní a kancelářské budovy, logistické, skladové a industriální parky, obchodní centra, pozemky, rezidenční projekty a podobně. Fond investuje v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice, Polsku a na Slovensku. Záměrem Fondu je dosahovat pro své investory dlouhodobého výnosu 7 % - 9 % p. a. 

OFFICE PODFOND

Podfond investuje do komerčních nemovitostí a především je zaměřen na kvalitní kancelářské budovy v Praze a Bratislavě. Cílem Podfondu je vytvořit, dlouhodobě optimalizovat a aktivně spravovat diverzifikované portfolio kancelářských budov v dobrých lokalitách, s kvalitní portfoliem nájemníků, stabilním cash-flow a konzervativní mírou zadlužení. Podfond cíluje dosahovat pro své investory dlouhodobý výnos 8-10 % p.a.

RETAIL PODFOND

Podfond investuje do komerčních realit v České republice a je primárně zaměřen na maloobchodní a administrativní centra. Od července 2016 má Podfond ve svém portfoliu 85% podíl ve společnosti C & R Developments s.r.o., která vlastní Obchodní a administrativní centrum HARFA na Praze 9. Podfond aktivně vyhledává nové investiční příležitosti do svého portfolia v oblasti maloobchodních center. 

ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FOND

Fond uplatňuje flexibilní investiční strategii zaměřenou na globální dluhopisové trhy s cílem profitovat z možných tržních neefektivit. Podle očekávaného vývoje na trzích Fond aktivně realokuje aktiva mezi konzervativními dluhopisy s investičním ratingem a rizikovějšími dluhovými nástroji se spekulativním ratingem či bez ratingu a aktivně vstupuje do dlouhých i krátkých pozic v závislosti na předpokládaném vývoji tržních úrokových sazeb a kreditních spreadů.

ALL WEATHER RŮSTOVÝ FOND

Investičním cílem je zhodnocení podílového listu fondu, odpovídající flexibilní investiční strategii zaměřené na globální finanční trhy s investičním horizontem minimálně 5 let. Investiční strategii fondu lze charakterizovat jako velmi flexibilní. Fond investuje do různých druhů finančních aktiv na globálních trzích, zejména do akcií, dluhopisů, komodit i finančních derivátů, a to bez omezení regionem či zaměřením na určité odvětví.

DLUHOPISOVÝ FOND

Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů. 

Oznámení


30 KVĚTEN 2023

Oznámení o konání řádné valné hromady

 

Vážení,

níže naleznete přílohy a pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která se bude konat dne 29. června 2023, od 10:00 hodin v sídle společnosti WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na adrese náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1.

 • Pozvánka na valnou hromadu zde,

 • Příloha 1 – Návrh aktualizovaných stanov zde

 • Příloha 2.1 – Smlouva o výkonu funkce Nosál zde

 • Příloha 2.2 – Smlouva o výkonu funkce Peška zde

 • Příloha 3.1 – Smlouva o výkonu funkce Jedličková zde

 • Příloha 3.2 – Smlouva o výkonu funkce Nossek zde

 • Příloha 3.3 – Smlouva o výkonu funkce Vítek zde

 • Příloha 4 – Výroční zpráva 2022 zde

 • Příloha 5 – Zpráva o odměňování 2022 zde

 • Příloha 6 – Zpráva dozorčí rady 2022 zde

 • Příloha 7 – Návrh představenstva zde

 • Příloha 8 – Vyjádření dozorčí rady zde

S pozdravem,

Představenstvo WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,


28 DUBEN 2023

Oznámení o zpoždění uveřejní výroční zprávy WOOD & Company investiční fond s proměnným základním kapitálem

Společnost WOOD & Company investiční fond s proměnným základním kapitálem oznamuje, že vzhledem k náročnosti auditorských prací nebude výroční zpráva společnosti dokončena včas, a proto společnost nedostojí své zákonné povinnosti uveřejnit výroční zprávu do 4 měsíců po skončení účetního období. Společnost auditovanou výroční zprávu za rok 2022 zveřejní hned, jak to bude možné. O dalším vývoji vás budeme informovat.


28 ÚNOR 2023

Rozhodnutí představenstva o zahájení úpisu podílových listů WOOD & Co. Realitní OPF

Vážení,

Představenstvo společnosti schválilo zahájení úpisu podílových listů třídy CZK za upisovací cenu 1,0000 Kč a podílových listů třídy EUR za upisovací cenu 1,0000 EUR pro období od 1. 3. 2023 do 31. 5. 2023 WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost a.s.

 S pozdravem, 

Jaroslav Krabec
Předseda představenstva


16 ÚNOR 2023

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2023

Vážení,

tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. aktualizovala v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, statuty následujících fondů:

 • WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
 • WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
 • WOOD & Company dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Podílníkům budou aktualizované statuty na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz zaslány prostřednictvím e-mailu.

S pozdravem, 

Jaroslav Krabec
Předseda představenstva


6 PROSINEC 2022

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na konci roku 2022

Představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pro následující otevřené podílové fondy:

 • WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
 • WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
 • WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Parametry pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pro výše uvedené podílové fondy:

 1. datum a přesný čas rozhodnutí: 6.12.2022, 10:00 hod.,
 2. důvody pozastavení vydávání a odkupování podílových listů: provozní důvody, jimiž jsou zaměření zaměstnanců Společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku, a dále obvykle minimální zájem investorů o služby na přelomu kalendářního roku,
 3. pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání či odkoupení bylo požádáno před okamžikem dle bodu e) tohoto rozhodnutí,
 4. Společnost bez zbytečného odkladu po uplynutí doby dle bodu f) tohoto rozhodnutí zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti,
 5. okamžik, od kterého se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: od počátku dne 30.12.2022,
 6. doba, na kterou se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: do 17:00 hod. dne 4.1.2023.

Pokud během pozastavení vydávání a odkupování podílových listů nebude o vydávání a odkupování podílových listů požádáno, aktuální hodnotou se po tuto dobu rozumí hodnota, která bude stanovena ze závěrečných cen dne 29.12.2022 a vyhlášena dne 5.1.2023.


 Kontaktujte nás