Fondy WOOD & Company
Novinky

WOOD & Company investiční společnost, a.s., je od roku 2009 součástí finanční skupiny WOOD & Company. Společnost s původním názvem CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., působí na poli kolektivního investování již od roku 1993. Společnost obhospodařovává vlastní podílové fondy a věnuje se správě majetku zákazníků na základě smluvního vztahu. Historické vazby na Credit Suisse zůstaly zachovány v podobě strategického partnerství v oblasti nabízení fondů Credit Suisse v České republice.

Fondy WOOD & Company

WOOD REALITNÍ OPF

Fond investuje do komerčních nemovitostí jako jsou administrativní a kancelářské budovy, logistické, skladové a industriální parky, obchodní centra, pozemky, rezidenční projekty a podobně. Fond investuje v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice, Polsku a na Slovensku. Záměrem Fondu je dosahovat pro své investory dlouhodobého výnosu 7 % - 9 % p. a. 

OFFICE PODFOND

Podfond investuje do komerčních nemovitostí a především je zaměřen na kvalitní kancelářské budovy v Praze a Bratislavě. Cílem Podfondu je vytvořit, dlouhodobě optimalizovat a aktivně spravovat diverzifikované portfolio kancelářských budov v dobrých lokalitách, s kvalitní portfoliem nájemníků, stabilním cash-flow a konzervativní mírou zadlužení. Podfond cíluje dosahovat pro své investory dlouhodobý výnos 8-10 % p.a.

RETAIL PODFOND

Podfond investuje do komerčních realit v České republice a je primárně zaměřen na maloobchodní a administrativní centra. Od července 2016 má Podfond ve svém portfoliu 85% podíl ve společnosti C & R Developments s.r.o., která vlastní Obchodní a administrativní centrum HARFA na Praze 9. Podfond aktivně vyhledává nové investiční příležitosti do svého portfolia v oblasti maloobchodních center. 

WOOD Korporátní dluhopisy OPF

Investiční strategii Fondu lze charakterizovat jako velmi flexibilní, usilující o maximální využití možných tržních neefektivit. Podle očekávaného vývoje na trzích Fond aktivně realokuje aktiva mezi konzervativními, korporátními dluhovými cennými papíry s investičním ratingem a rizikovějšími dluhovými nástroji se spekulativním ratingem či bez ratingu s vysokým výnosem. Investiční horizont je minimálně 3 roky.

WOOD Akciový OPF

Investičním cílem je zhodnocení Podílových listů investiční strategií, zaměřenou na akcie společností s růstovým potenciálem na globálních finančních trzích. Investiční horizont Fondu je minimálně 5 let. Investiční strategie může využívat též investičních cenných papírů, které mají inverzní výkonnost ve vztahu k akciovým, indexům a umožňují tak ochranu majetku Fondu i při dočasně nepříznivém vývoji na finančních trzích. 

WOOD Státní dluhopisy OPF

Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů. 

Oznámení


28 LISTOPAD 2023

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Vážení,

níže naleznete pozvánku na mimořádnou valnou hromadu společnosti WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která se bude konat dne 29. prosince 2023, od 10:00 hodin v sídle společnosti WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na adrese náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1.

 • Pozvánka na valnou hromadu zde,

S pozdravem,

Představenstvo WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,


8 ZÁŘÍ 2023

Změna názvů a aktualizace statutů fondů WOOD & Company

Vážení,

oznamujeme Vám, že představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s., IČ 601 92 445, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“) rozhodlo dne 30. srpna 2023 o aktualizaci statutů následujících investičních fondů, a to s účinností od 15. září 2023. Jedná zejména o následující změny:

 

WOOD & Company Dluhopisový fond — otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost a.s.

 • Došlo ke změně názvu Fondu. Nový název je WOOD & Company Státní dluhopisy —otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost a.s.
 • Došlo k úpravě investiční strategie. Úprava strategie se týká hlavně většího důrazu na investice do českých státních dluhopisů.

WOOD & Company All Weather růstový fond — otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost a.s.

 • Došlo ke změně názvu Fondu. Nový název je WOOD & Company Akciový —otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost a.s.
 • Došlo k úpravě investiční strategie. Úprava strategie se týká hlavně většího důrazu na investice do akciových cenných papírů.

WOOD & Company All Weather dluhopisový fond — otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost a.s.

 • Došlo ke změně názvu Fondu. Nový název je WOOD & Company Korporátní dluhopisy — otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost a.s.
 • Došlo k úpravě investiční strategie. Úprava strategie se týká hlavně většího důrazu na investice do českých korporátních dluhopisů.

 

Podílníkům budou aktualizované statuty na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz zaslány prostředictvím e-mailu.

 pozdravem,

Představenstvo WOOD & Company, investiční společnost, a.s.


9 SRPEN 2023

Aktualizace statutu WOOD & Company Realitního OPF

 Vážení,

 tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. aktualizovala v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech statut fondu WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

 Došlo k aktualizaci částí statutu týkajících se faktorů udržitelnosti tak, aby byl statut Fondu v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací o udržitelnosti v odvětví finančních služeb, ve znění pozdějších předpisů (SFDR).

 Aktualizované znění nabývá účinnosti dnem 09. srpna 2023. Podílníkům budou aktualizované statuty na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz zaslány prostředictvím e-mailu.


14 ČERVEN 2023

Aktualizace statutu a sdělení klíčových informací dle nařízení PRIIPs WOOD & Company Realitního OPF

 Vážení,

 tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. aktualizovala v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech statut fondu WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

 V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 („nařízení PRIIPs“) jsme aktualizovali sdělení klíčových informací WOOD & Company Realitního OPF. Došlo ke snížení syntetického ukazatele rizikového profilu ze skupiny 6 do skupiny 3.

 Aktualizované znění nabývá účinnosti dnem 14. června 2022. Podílníkům budou aktualizované statuty na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz zaslány prostředictvím e-mailu.

 


30 KVĚTEN 2023

Oznámení o konání řádné valné hromady

 

Vážení,

níže naleznete přílohy a pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která se bude konat dne 29. června 2023, od 10:00 hodin v sídle společnosti WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na adrese náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1.

 • Pozvánka na valnou hromadu zde,

 • Příloha 1 – Návrh aktualizovaných stanov zde

 • Příloha 2.1 – Smlouva o výkonu funkce Nosál zde

 • Příloha 2.2 – Smlouva o výkonu funkce Peška zde

 • Příloha 3.1 – Smlouva o výkonu funkce Jedličková zde

 • Příloha 3.2 – Smlouva o výkonu funkce Nossek zde

 • Příloha 3.3 – Smlouva o výkonu funkce Vítek zde

 • Příloha 4 – Výroční zpráva 2022 zde

 • Příloha 5 – Zpráva o odměňování 2022 zde

 • Příloha 6 – Zpráva dozorčí rady 2022 zde

 • Příloha 7 – Návrh představenstva zde

 • Příloha 8 – Vyjádření dozorčí rady zde

S pozdravem,

Představenstvo WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,


 Kontaktujte nás