A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Akcie

Cenný papír vydaný akciovou společností, se kterým je spojeno právo na příslušný podíl majetku akciové společnosti

Alokace

aktiv Proces rozdělování disponibilních finančních prostředků shromážděných v portfoliu do různých investičních instrumentů - akcií, dluhopisů, termínovaných vkladů atd. Investice mohou být také rozloženy do různých regionů a měn.

Anualizovaná volatilita

Anualizovaná volatilita je statistické číslo, které se používá k měření rizika fondu a představující výnosy, které fond může dosáhnout. Větší volatilita znamená větší nejistotu výnosnosti fondu a tím i větší rizikovost fondu. Tato statistika je počítána jako anualizovaná směrodatná odchylka denních výnosů od založení fondu.

Auditor

Fyzická nebo právnická osoba, která ověřuje účetní závěrku a vydává zprávu o jejím ověření. Auditor tak kontroluje, zda účetní výkazy odpovídají skutečnosti. Nezávislá společnost určená společností obhospodařující fondy a depozitářem ke kontrole řízení jednotlivých fondů a aktivit společnosti.

B

Balanced Funds

Balancované fondy, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o vyvážené portfolio

Benchmark

Co nejreálnější referenční hladina pro porovnávání výkonnosti a úrovně. Slouží jako prostředek k měření výkonnosti fondů. Umožňují investorům porovnávat výkonnost různých managerů fondů a vytvářet si tak vyvážený a objektivní úsudek.

Blue chips

Nejčastěji a nejvíce obchodované akcie na hlavním kotovaném burzovním trhu. Akcie zavedených společností s nezpochybnitelnými záznamy/doklady o stabilním ekonomickém růstu a nepřerušovaných výplatách dividend.

Bond Fund

Dluhopisové fondy, fondy investující do dluhopisů a jiných instrumentů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou.

C

Cenný papír

Dokument, který pro svého majitele/držitele zakládá vlastnické právo nebo jiný majetkový nárok. Cenné papíry mohou existovat v listinné nebo v zaknihované podobě.

Convertibles

Konvertibilní cenné papíry

Country Funds

Národní Fondy viz národní fondy

D

Distribuce - výplata výnosů

Výnosy vyplácené držitelům podílových listů (podílníkům) na bázi příjmů a realizovaných kapitálových zisků fondu. Rozsah výplaty výnosů je určován společností obhospodařující fond.

Diverzifikace

Omezení rizika rozložením investovaných prostředků do více typů instrumentů (akcie, dluhopisy) nebo většího počtu titulů. Diverzifikace slouží ke snížení celkového rizika portfolia. Případný propad v hodnotě jednoho cenného papíru u diverzifikovaného portfolia bude mít menší vliv na celkovou hodnotu portfolia než u portfolia málo diverzifikovaného.

Dluhopisy

Cenný papír vydaný státem nebo obchodní společností. Jeho držitel se stává věřitelem státu/společnosti.

Durace

Průměrná doba, za kterou získáme příjmy z dluhopisu. Vypočítá se jako vážená průměrná životnost dluhopisu, kdy jako váhy slouží podíl mezi současnou hodnotou příjmů v jednotlivých letech a současnou hodnotou celkových příjmů. Durace se počítá pro určení cenové citlivosti dluhopisu na změnu úrokových sazeb, přičemž platí, že čím větší durace, tím více ovlivní změna úrokových sazeb tržní cenu dluhopisu.

E

Emerging Market

Rozvíjející se trhy

Equity Funds

Akciové fondy, fondy investující do akcií a akciových typů cenných papírů

F

Fixed Income Funds

Fondy s fixním výnosem, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o portfolio složené z instrumentů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou a instrumentů peněžního trhu

G

Growth Funds

Fondy s růstové, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o růstově laděné portfolio

H

High Yield

Označení cenných papírů nižšího investičního stupně, představují možný vysoký výnos za zvýšeného rizika

I

Income Fund

Fondy výnosové, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o portfolio s převahou instrumentů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou a instrumentů peněžního trhu

Index

Ukazatel vyjadřující vývoj celkové hodnoty trhu. Např. v indexu akciového trhu se odráží nárůst nebo pokles v hodnotě všech akciových titulů zařazených do báze indexu.

J

Žádné slova začínající na "J" nejsou ve slovníku.

K

Žádné slova začínající na "K" nejsou ve slovníku.

L

Likvidita

Schopnost přeměnit cenný papír na hotovost (odprodejem); trh je likvidní, jestliže se obchodují dostatečně velké objemy tak, aby případný nákup/prodej cenného papíru výrazně neovlivnil cenu.

Long Term High Quality

Dlouhodobé instrumenty vysoké kvality

Long Term Medium Quality

Dlouhodobé instrumenty střední kvality

M

Maturita / Splatnost

Předem známé datum, ve kterém dojde ke splacení, např. úvěru.

Měna fondu

Měna, ve které je veden účet fondu, a ve které je vypočítáván vlastní kapitál.

N

Národní fond

Fond investující pouze v jedné konkrétní zemi.

O

Žádné slova začínající na "O" nejsou ve slovníku.

P

Peněžní trh

Trh s krátkodobými dluhovými instrumenty (t.j. jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok).

Podílový fond

Spolu s investičními fondy jsou podílové fondy hlavními představiteli kolektivního investování. Podílový fond je zakládán investiční společností (nemá tedy právní subjektivitu), která jej také zpravidla spravuje. Investor se však nestává akcionářem investiční společnosti (tak, jak je tomu u investičního fondu), nýbrž je podílníkem na majetku fondu. Za vložený kapitál dostává investor podílový list.

Podílový list

Cenný papír prokazující právo držitele na odpovídající podíl na majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku.

Pokladniční poukázka

Cenný papír vydaný státem nebo centrální bankou. Jeho držitel se stává věřitelem státu/centrální banky. V porovnání s dluhopisy mají tyto instrumenty kratší dobu do splatnosti (viz maturita/splatnost).

Portfolio

Soubor cenných papírů (akcií, dluhopisů, pokladničních poukázek), hotovost či jiných aktiv v držení jednotlivce nebo společnosti.

Portfolio fund

Smíšené fondy, fondy jejichž investiční strategie určuje poměr mezi investicemi do akcií (a akciových typů cenných papírů), dluhopisů (a cenných papírů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou) a instrumentů peněžního trhu

Q

Žádné slova začínající na "Q" nejsou ve slovníku.

R

Referenční měna

Měna, ve které je měřena výkonnost fondu.

Regional Funds

Regionální fondy viz regionální fond

Regionální fond

Podílový fond, který koncentruje své investice do jednoho geografického regionu nebo ekonomické oblasti. Zvláštním druhem regionálního fondu je Národní fond, což je fond, který investuje pouze v jedné konkrétní zemi.

Reinvestice

Možnost daná investorům, aby znovu investovali vyplacený roční výnos do stejného fondu, ale pouze za příznivých podmínek.

Riziko

Měřitelná pravděpodobnost zisku nebo ztráty.

S

Sector Funds

Sektorové fondy viz sektorový fond

Sektorový fond

Akciový fond, který investuje svá aktiva pouze do akcií jednoho ekonomického sektoru (např. farmacie).

Short Term High Quality

Krátkodobé instrumenty vysoké kvality

Short Term Medium Quality

Krátkodobé instrumenty střední kvality

Small and Mid Cap Funds

Fondy malých a středních firem

T

Theme Funds

Tématické fondy

Tržní cena

Cena akcií investičního fondu obchodovatelných na burze nebo na přepážce SCP. Tržní cena akcie se obecně tvoří střetáváním nabídky a poptávky na akciovém trhu, zatímco ceny pro emisi a zpětný odkup jsou určovány správcem na bázi vlastního kapitálu fondu.

U

Úplata za obhospodařování(dříve poplatek za správu)

Poplatek, který si investiční společnost každoročně strhává za obhospodařování aktiv fondu. Odvozuje se jako procento z aktiv nebo zisku a je odpočítáváno na denní bázi.

V

Vlastní kapitál

Jedná se o rozdíl mezi celkovými aktivy a cizími závazky. Velmi důležitý ukazatel u podílových fondů. Vlastní kapitál se počítá zhruba následovně. Nejprve se určí tržní hodnota celkového kapitálu fondu. Odečtou se všechny závazky fondu. Zůstatek vydělíme počtem podílových listů v oběhu a výsledkem je vlastní kapitál na podílový list.

Výkonnost

Vyjadřuje změnu hodnoty podílového listu v procentech za určité období. Výkonnost fondu je očištěna o vyplacené dividendy.

Výnos (výkonnost)

Výnos je dvojího typu: dividendový a kapitálový. Kapitálový výnos představuje nárůst hodnoty podílového listu za určité časové období, vyjádřený v procentech.

Výstupní srážka

Poplatek, který účtují některé společnosti obhospodařující podílové fondy při odkupu podílových listů. Společnost WOOD & COMPANY tuto srážku nevyužívá.

W

Žádné slova začínající na "W" nejsou ve slovníku.

X

Žádné slova začínající na "X" nejsou ve slovníku.

Y

Žádné slova začínající na "Y" nejsou ve slovníku.

Z

Žádné slova začínající na "Z" nejsou ve slovníku.