Podmínky užívání

Přečtěte, prosíme, pozorně níže uvedené důležité právní informace. Tím, že zobrazujete tuto webovou prezentaci či kteroukoliv její část uznáváte, že jste pochopili tyto podmínky a souhlasíte s nimi. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nezobrazujte tuto webovou prezentaci.

Poskytnuté informace

Informace poskytnuté touto webovou prezentací byly připraveny WOOD & Company na základě veřejně přístupných informací, dat vyvinutých v rámci společnosti a jiných zdrojů, o kterých je důvodný předpoklad jejich důvěryhodnosti. Tyto informace podléhají změně bez oznámení. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí k zajištění přesnosti materiálů a přiměřenosti a rozumnosti prezentovaných názorů. Veškeré názory a odhady představují náš posudek k datu zveřejnění a nepředstavují investiční poradenství, ať již obecné či konkrétní. Všechna čísla jsou neauditovaná, pokud není uvedeno jinak. Produkty a služby vám nemusí být k dispozici ani pro vás vhodné. Je žádoucí konzultovat vaši finanční situaci a daňové povinnosti s investičním nebo daňovým poradcem, popř. obojí, před tím, než učiníte jakékoliv investiční rozhodnutí.

Omezení nabídky

Tato webová stránka není určena jakékoliv osobě v jakékoliv zemi, kde je zveřejňování nebo přístupnost takových prezentací zakázáno. Materiál obsažený v této webové prezentaci není nabídkou k prodeji ani výzvou ke koupi jakýchkoliv produktů, popř. služeb v jakékoliv zemi, v které by taková nabídka či výzva byla protizákonná.

Vlastnictví prezentace a ochranné známky

Tuto webovou prezentaci vlastní WOOD & Company.

WOOD & Company je registrovaná ochranná známka. Nic v této webové prezentaci nesmí být interpretováno jako poskytnutí licence nebo práva na používání jakéhokoliv obrázku, ochranné známky, servisní značky nebo loga obsaženého v prezentaci. Stahování nebo kopírování dat z této webové stránky v jakékoliv podobě nemá za následek převod vlastnických práv k jakémukoliv softwaru či jiným materiálu.

Přípustné užití informací

Obsah této webové prezentace je předmětem autorských práv a jiných prostředků ochrany průmyslového vlastnictví WOOD & Company nebo jejích provázaných subjektů a veškerá práva jsou vyhrazena. Materiál je určen výhradně za účelem prohlížení. Prosíme, vyžádejte si výslovný písemný souhlas WOOD & Company v případě zamýšlené reprodukce (kopírování) čehokoliv z obsahu této webové stránky, zřízení odkazu na ni nebo užití tohoto materiálu pro komerční účely. Informace, které si stáhnete či tisknete z této webové prezentace smíte používat pouze pro vaši osobní potřebu, přičemž musíte výslovně uvádět jako zdroj " WOOD & Company."

Odkazy z jiných prezentací

WOOD & Company neprozkoumává žádné externí webové prezentace s odkazy na tuto prezentaci. Nepřebíráme odpovědnost za jakékoliv externí webové stránky s odkazy na tuto prezentaci ani za odkazy v této prezentaci na webové prezentace, které WOOD & Company nevlastní. Pokud se rozhodnete následovat odkazy z této webové prezentace do webové prezentace nevlastněné WOOD & Company, činíte tak na vlastní odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

INFORMACE V TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE JSOU POSKYTNUTY BEZ ZÁRUK. WOOD & COMPANY NEZARUČUJE, ŽE TYTO INFORMACE BUDOU AKTUÁLNí ANI ŽE BUDOU V DANÉ CHVÍLI K DISPOZICI, ANI NERUČí ZA JEJICH PŘESNOST, ÚPLNOST, VÝSLEDKY, OBCHODOVATELNOST, SOULAD S PRÁVNíMI PŘEDPISY NEBO ZPŮSOBILOST KE KONKRÉTNíMU úČELU. DÁLE WOOD & COMPANY TUTO PREZENTACI NEBO JAKÝKOLIV JEJÍ OBSAH NESCHVÁLILA ANI NEDOPORUČUJE. VEŠKERÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY JSOU VYLOUČENY Z TĚCHTO PODMÍNEK DO TÉ MÍRY, DO KTERÉ MOHOU BÝT VYLOUČENY ZE ZÁKONA. DÁLE WOOD & COMPANY NEPOSKYTUJE JAKOUKOLIV ZÁRUKU, ŽE TATO PREZENTACE JE PROSTA VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, ANI V PŘÍPADĚ NEDBALOSTI, NENESE WOOD & COMPANY ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLIV ŠKODU (VČETNĚ ZEJMÉNA ŠKOD Z UŠLÉHO ZISKU) VZNIKLOU V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, DELIKTEM NEBO V JAKÉKOLIV JINÉ SOUVISLOSTI Z VAŠEHO UŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI UŽÍVAT TÉTO WEBOVÉ PREZENTACE NEBO JAKÉHOKOLIV JEJÍHO OBSAHU ANI Z JAKÉHOKOLIV JEDNÁNÍ ČI OPOMENUTÍ JEDNAT V DŮSLEDKU UŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ PREZENTACE NEBO JAKÉHOKOLIV JEJÍHO OBSAHU ANI V PŘÍPADĚ OZNÁMENÍ MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY.

Konflikty zájmů

WOOD & Company případně její provázané subjekty a zaměstnanci mohou mít zájmy nebo majetkové pozice v předmětných cenných papírech, popř. mohou mít vztah k jejich emitentům nebo jim mohli poskytovat služby.